Jamaica flag
   Jamaica


  Japan flag
   Japan


  Jordan flag
   Jordan


  Kazakhstan flag
   Kazakhstan


  Kenya flag
   Kenya


  Kiribati flag
   Kiribati


  Korea, North flag
    Korea, North


  Korea, South flag
   Korea, South


  Kuwait flag
   Kuwait


  Kyrgyzstan flag
   Kyrgyzstan


  World Flags